نوشته‌ها

شرایط جدید در کاهش تخفیفات بیمه شخص ثالث

۱٫ ۲۰ درصد کاهش تخفیف ناشی از خسارت مالی بار اول

۲٫ ۳۰ درصد کاهش تخفیف ناشی خسارت مالی بار دوم

۳٫ ۴۰ درصد کاهش تخفیف ناشی از خسارت مالی بار سوم

۴٫ ۳۰ درصد کاهش تخفیف برای خسارت جانی بار اول

۵٫ ۷۰ درصد کاهش تخفیف برای خسارت جانی بار دوم

۶٫ ۱۰۰ درصد کاهش تخفیف برای خسارت جانی بار سوم