نوشته‌ها

آخرین گزارش بیمه مرکزی بر اساس آمار مقدماتی عملکرد شرکتهای بیمه در سال ۹۵

گزارش بررسی آمار اولیه عملکرد صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹۵

* توضیح مهم: آمار عملکرد سال ۱۳۹۵ تا قبل از بستن حسابهای مالی شرکتهای بیمه و تا موعد تهیه سالنامه آماری این سال، جنبه مقدماتی یا اولیه (غیر نهایی) دارد.

الف) تعداد شرکتهای بیمه:

در سال ۱۳۹۵، سه شرکت بیمه تجارت نو، حکمت صبا و شرکت تخصصی بیمه زندگی خاورمیانه پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی ج.ا.ایران اخذ نمودند. لذا تعداد شرکتهای بیمه از ۲۹ شرکت بیمه طی سال ۱۳۹۴ (مشتمل بر: بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه ۲۰ شرکت بیمه غیردولتی: آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون و سرمد در سرزمین اصلی و ۶ شرکت بیمه غیردولتی: امید، حافظ، ایران معین، متقابل کیش، آسماری و متقابل اطمینان متحد قشم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز ۲ شرکت­ بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان) به ۳۲ شرکت بیمه در سال ۹۵ افزایش یافت. لازم به ذکر است در این میان، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در اواخر سال ۱۳۹۳ (در رشته های بیمه خودرو و انواع بیمه های زندگی) ابطال شده است.

بر این اساس، از ۳۲ شرکت نامبرده طی سال ۱۳۹۵، به جز شرکت غیرفعال بیمه توسعه و دو شرکت بیمه اتکائی امین و ایرانیان، آمار عملکرد ۲۹ شرکت بیمه فعال به شرح ذیل گزارش می گردد:

ب) حق بیمه تولیدی:

     حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با ۵/۲۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به حدود ۲/۲۷۷ هزارمیلیارد ریال رسید.

     فقط ۹ شرکت‌ بیمه: ایران، آسیا، دانا، البرز و پارسیان، پاسارگاد، کوثر، معلم و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از ۳ درصد)، در مجموع ۸/۸۲ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند و ۲/۱۷ درصد دیگر بین ۲۰ شرکت توزیع شده است.

     تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با حدود ۴/۱۵ درصد رشد نسبت به سال قبل حدود ۶/۵۸ میلیون فقره بود.

   ۵/۳۹ درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت.

    ۵/۲۳ درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.

    سهم بیمه زندگی به میزان ۴/۱۳ درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.

   سهم بیمه های غیراجباری (کل رشته های بیمه به جز شخص ثالث و حوادث راننده) از حق بیمه تولیدی بازار بیمه به ۸/۵۶ درصد رسید.

   مجموع حق بیمه تولیدی پوششهای مرتبط با رانندگی و وسایل نقلیه (شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل) به ۵/۴۸ درصد از کل رسیده است. این در حالی است که سه رشته اخیر ۶/۵۲ درصد از خسارت پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند.

   از کل تعداد بیمه نامه های صادره، ۴ رشته شخص ثالث- مازاد، حوادث راننده، حوادث و بدنه اتومبیل به ترتیب ۶/۳۴، ۴/۳۲، ۸/۷ و ۱/۷ درصد از کل بیمه نامه های صادره سهم دارند (در مجموع ۹/۸۱ درصد). سهم رشته های بیمه درمان، عمر و آتش سوزی نیز به ترتیب ۳/۵، ۱/۵ و ۷/۴ درصد از کل تعداد بیمه نامه های صادره بوده و بیشتر از سایر رشته هاست.

ج) خسارت پرداختی:

   شرکت‌های بیمه حدود ۲/۱۸۰ هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸/۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

  شرکت های بیمه بالغ بر ۵/۳۲ میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت ‌نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸/۳۰ درصد رشد داشته است.

      ۴/۴۳درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت.

  حدود ۷/۳۰ درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه درمان پرداخت شده است.

    سهم بیمه زندگی نیز به حدود ۶/۶ درصد از خسارتهای پرداختی بازار بیمه رسید.

     رشته بیمه درمان به تنهایی ۹۳ درصد از کل تعداد خسارتهای پرداختی را به خود اختصاص داده است و پس از آن بیمه شخص ثالث و مازاد با ۲/۳ درصد سهم قرار دارد. ( لازم به ذکر است است در رشته بیمه درمان، بیمه نامه های صادر شده از طرف شرکتهای بیمه معمولاً به صورت گروهی است که افراد متفاوتی را هم تحت پوشش قرار می دهد، در مقابل یک نفر در طول سال چندبار می تواند خسارت دریافت نماید. لذا آمار “تعداد موارد خسارت” در این رشته به مراتب بزرگتر از آمار “تعداد بیمه نامه صادره” آن است. بر این اساس، با وجودی که بیمه درمان فقط ۳/۵ درصد از تعداد بیمه نامه های صادره صنعت بیمه سهم دارد، ۹۳ درصد از تعداد موارد خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده است.)

د) نسبت خسارت:

در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی برحسب درصد) مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی در نظر گرفته نمی‌شود لذا بررسی آمار عملکرد شرکتهای بیمه از حیث “نسبت خسارت” نمی تواند ارزیابی درستی از عملکرد آنها در دسترس قرار دهد و لذا در دوره های سالانه از “ضریب خسارت” استفاده می شود که در محاسبه آن ذخایر حق بیمه و خسارتهای معوقه دخالت دارند. در حال حاضر براساس آمار اولیه سال ۱۳۹۵، به دلیل عدم دسترسی به ارقام دقیق ذخایر حق بیمه و خسارات معوقه، ضریب خسارت قابل محاسبه نیست، بدین ترتیب آمار نسبت خسارت در شرکتها و رشته های بیمه در سال مذکور به شرح ذیل است:

    نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل ۶۵ درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲/۱ واحد افزایش نشان ‌داد.

    نسبت خسارت ۸ شرکت بیمه: میهن (۱۷۴ درصد)، ملّت (۲/۸۴ درصد)، ایران (۲/۷۴ درصد)، البرز (۵/۷۱ درصد)، کوثر (۵/۶۹ درصد)، سینا (۹/۶۸ درصد)، آرمان (۱/۶۸ درصد) و آسیا (۲/۶۷ درصد) بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است.

   پس از شرکتهای بیمه نامبرده، نسبت خسارت شرکت بیمه معلم (با ۳/۶۴ درصد) تقریباً در سطح بازار بیمه قرار دارد.

     ۳رشته‌ بیمه درمان، حوادث راننده و شخص ثالث ومازاد (به ترتیب با: ۹/۸۴، ۷۲ و ۴/۷۱ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.

     پس از رشته های نامبرده، بیمه بدنه اتومبیل (با ۷/۶۲ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بیمه پائین تر هستند.

ه) سهم بخش غیردولتی:

   سهم بخش غیردولتی از کل حق بیمه تولیدی صنعت به ۶/۶۲ درصد رسید و ۴/۳۷ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.

  در این مدت، ۳/۵۷ درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران گردید و ۷/۴۲ درصد دیگر توسط بیمه ایران پرداخت شد.

  بر این اساس طی دوره مورد بررسی، نسبت خسارت بخش غیردولتی به حدود ۵/۵۹ درصد رسیده است (در مقابل بخش دولتی با ۲/۷۴ درصد نسبت خسارت).

و) شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه:

     تعداد شبکه فروش و خدمت رسانی در سال ۱۳۹۵ گسترش پیدا کرد؛ تعداد نمایندگان جنرال به بیش از ۳۳۴۰۰ نماینده فعال، نمایندگان عمر به حدود ۱۰۶۰۰ نماینده فعال (کل نمایندگان بیمه به بیش از ۴۴۰۰۰ نماینده فعال)، تعداد کارگزاران بیمه به حدود ۶۵۰ کارگزاری فعال و تعداد ارزیابان خسارت به ۲۱۴  ارزیاب فعال رسیده است.

    بدین ترتیب مجموع تعداد شبکه فروش و خدمت رسانی صنعت بیمه طی سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال گذشته ۴/۱۶  درصد رشد پیدا کرد.

    شعب شرکتهای بیمه نیز از تعداد ۱۰۴۳ شعبه به تعداد ۱۰۷۹ شعبه در سال مورد بررسی افزایش داشت که در اقصی نقاط کشور پراکنده شده اند.

ز) انحصار شرکتی:

   میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه طی سال ۱۳۹۵ بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن (مجموع مجذورات سهم هر یک از شرکتهای بیمه) معادل ۱۷۳۳ واحد است که در مقایسه با سال ۹۴ به میزان ۱۸۱ واحد (معادل ۵/۹ درصد) کمتر شده و بهبود یافته است (توضیح آنکه مقدار به دست آمده برای این شاخص، حکایت از نیمه متمرکز و شبه رقابتی بودن بازار بیمه کشور دارد اما چنانچه این میزان به زیر ۱۰۰۰ واحد برسد، بازار بیمه کاملاً رقابتی و غیرمتمرکز خواهد شد).

    با این وجود، تنها ۵ شرکت‌ بیمه: ایران، آسیا، دانا، البرز و پارسیان (هر یک دارای سهم بیشتر از ۶ درصد) درمجموع ۶/۶۸ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

ح) حق بیمه سرانه:

     در سال ۱۳۹۵، شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه تولیدی به جمعیت کشور) به حدود ۵/۳ میلیون ریال می رسد که به طور متوسط هریک از ۹/۷۹ میلیون نفر ایرانی در پرداخت آن به صنعت بیمه مشارکت داشته است.

    بر این اساس، افزایش حق بیمه سرانه در مقایسه با سال ۱۳۹۴ (با مبلغ ۹/۲ میلیون ریال)، تقریبا حدود ۲۰ درصد است.

ط) ضریب نفوذ بیمه:

   با توجه به عدم اعلام رقم رسمی تولید ناخالص داخلی (GDP) از طرف بانک مرکزی ج.ا. ایران برای سال ۱۳۹۵، محاسبه شاخص ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه تولیدی به GDP بر حسب قیمت جاری)، در حال حاضر امکان پذیر نیست.

   یادآور می شود که شاخص ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۳۹۴ معادل ۰۸/۲ درصد گزارش شده بود که پیش بینی می شود این مقدار تا پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۲/۲ درصد برسد.

 

تهیه کننده: اداره تحلیلهای آماری بیمه مرکزی

بهترین و ارزانترین پوشش های بیمه ای را از ما بخواهید .

www.easybime.ir

آسان بیمه شوید ، آسان خسارت بگیرید .

ما در easybime.ir ارزانترین بیمه  را با بهترین پوشش ها ، به شما ارایه خواهیم داد .

صنعت بیمه آماده است به زیاندیدگان حادثه دانش آموزان داراب خسارت بپردازد

tr
صنعت بیمه کشور خسارت مربوط به حادثه دانش آموزان استان هرمزگان را بطور کامل پرداخت می کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رئیس کل بیمه مرکزی با بیان مطلب بالادر گفت و گو با خبرنگاران گفت:  در این حادثه متاسفانه ۹ نفر جان خود را از دست داده اند که هفت نفر از آنان دانش آموزان عزیز بوده اندو تعداد هشت نفر هم مصدوم شده اند.
وی بااشاره به این نکته که به خاطر تالمات روحی بازماندگان حادثه، امکان تشکیل پرونده ممکن نبود، ازمدیر عامل و مدیران شرکت بیمه دانا به خاطر سرعت در طی فرایندهای بیمه ای برای پرداخت خسارت تشکر کرد و گفت این شرکت برای تسکین الام بازماندگان مبالغی را به صورت علی الحساب به آنها پرداخت کرده است.
دکتر همتی اضافه کرد پوشش فوتی برای در گذشتگان ۲۸۰میلیون تومان  دیه کامل بعلاوه  ۱۹ میلیون تومان بیمه حادثه است یعنی به هریک از متوفیان مبلغ ۲۹۹ میلیون تومان پرداخت می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی میزان پرداختی علی الحساب به هریک از درگذشتگان را ۵۰ میلیون تومان اعلام و اضافه کرد: پرداخت خسارت به مصدومان قطع نخاع و قطع عضو نیازمند حکم دادگاه برای تعیین میزان دیات است چراکه میزان خسارت  باید با میزان دیه، طول مدت درمان، هزینه های درمانی و بهداشتی و… تناسب داشته باشد، ولیکن صنعت بیمه کشور  متعهد است که پس از دریافت احکام دادگاه، همه خسارت های متعلقه را پرداخت نماید.
دکتر همتی در بخش دیگری از این مصاحبه با بیان این نکته که صنعت بیمه در سال گذشته  بابت خسارت های ناشی از حوادث رانندگی ۱۱هزار میلیارد تومان خسارت محقق شده را پرداخت کرده است،گفت: متاسفانه هرسال ۳۳۰هزار نفر یعنی هر سه سال یک میلیون نفر در حوادث رانندگی مصدوم می شوند، این ارقام نشان می دهد که حل این مشکل نیازمند عزم ملی و همکاری همه ارکان کشور و همه مردم است، اما صنعت بیمه کشور همیشه آماده است تا تعهدات خود را به درستی انجام دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به سوالی در باره تدوین آیین نامه های مرتبط با قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: تعدادی از این آیین نامه ها تهیه و تدوین شده است و به محض ابلاغ دولت اجرا خواهد شد، درمقررات جدید کسانی که تخلفات حادثه ساز زیادی داشته باشند جریمه می شوند و به کسانی که رانندگی مطلوب داشته باشند تخفیفاتی تعلق می گیردو به محض تصویب  و ابلاغ نهایی، اطلاع رسانی های لازم درباره میزان جریمه و تخفیف انجام خواهدشد.
دکتر همتی میزان استقبال موتورسواران از بیمه موتور سیکلت را نا مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر در کشورحدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت تردد می کنند که متاسفانه کمتر از ۱۰ درصد انها دارای بیمه نامه هستند این درحالی است که موتور سواران در بسیاری از تصادفات بصورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر هستند، بیمه موتور سواران یکی از مسائل مهمی است که نیازمند فرهنگ سازی است.
رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از این مصاحبه  درباره عملکرد صنعت بیمه در باره خصوصی سازی گفت: مطابق آن چیزی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده به جز بیمه بیمه ایران همه شرکت های بیمه ای خصوصی هستند و براین اساس باید باقی مانده سهام دولتی سه شرکت بیمه دانا، البرز و آسیا هم به بخش خصوصی واگذار شود.در حال حاضر رقابت خوبی بین شرکت های بیمه ای وجود دارد و همین رقابت باعث شده ضریب نفوذ بیمه در کشور به ۲.۲ برسد.
دکتر همتی اضافه کرد با توسعه رقابت، پرداخت به موقع و سریع خسارت و معرفی محصولات جدید بیمه ای قطعا صنعت بیمه گسترش پیدا خواهدکرد .
خانواده های زیان دیدگان حادثه اتوبوس دانش آموزان داراب، به علت تاملات روحی هنوز برای تشکیل پرونده بیمه ای اقدام نکرده اند ولی صنعت بیمه کشور آماده است تا بصورت علی الحساب بخشی از خسارت را به آنان پرداخت کند .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی در همین راستا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت بیمه دانا به هرمزگان سفر کرده و ضمن عیادت از مصدومان در بیمارستان و ابراز همدردی با خانواده جانباختگان، آمادگی خود را برای پرداخت دیه به خانواده جان باختگان و مصدومان اعلام کردند.
بر اساس همین گزارش حادثه روز ۱۰ شهریور ماه در ساعت ۰۳:۵۳ صبح در محور حاجی­آباد به داراب برای اتوبوس مسافربری از نوع ولوو  با تعداد ۴۲ نفر سرنشین و دو راننده (جمعاً ۴۴ نفر) اتفاق افتاد که در تحلیل علل تصادف، انحراف اتوبوس ناشی از خواب آلودگی و عدم توجه به جلو راننده عامل اصلی شناخته شده است.همچنین عدم بستن کمربند از سوی سرنشینان اتوبوس نیز عامل تشدید خطر برای فوت شدگان و مصدومان اعلام شد.
در حادثه مذکور ۹ نفر شامل ۷ دانش آموز و کمک راننده و مربی فوت کردند و ۳۴ نفر مجروح شدند که از این تعداد ۶ نفر هنوز بستری هستند.
باتوجه به اینکه حادثه مذکور در ماه حرام اتفاق افتاده است، دیه جانباختگان به میزان ۲۸۰ میلیون تومان وخسارت  مصدومان نیز پس از تایید پزشکی قانونی  پرداخت می شود.

بهترین و ارزانترین پوشش های بیمه ای را از ما بخواهید .

www.easybime.ir

آسان بیمه شوید ، آسان خسارت بگیرید .

در easybime.ir ارزانترین بیمه حادثه را با بهترین پوشش ها ، به شما ارایه خواهیم داد .

بیمه عمر بخرم یا در بانک سرمایه گذاری کنم ؟

با کاهش نرخ سود بانکها در حال حاضر بیشترین بازده سرمایه گذاری در بیمه های عمر است.

 • بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از ۱۱ شهریور ۹۶ ، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.

 

 • بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکت های بیمه موظفند دو نوع سود به سرمایه گذاران پرداخت نمایند .

الف – سود فنی علی الحساب ( سود اول) : تخصیص یافته به مبالغ اندوخته بیمه نامه های عمروسرمایه گذاری معادل ۱۶% برای دو سال اول بیمه نامه، ۱۳% برای دو سال دوم ، و برای مدت مازاد بر چهار سال ۱۰% خواهد بود.

ب-  سود مشارکت در منافع( سود دوم ) : علاوه بر اعطای سود تضمینی به حق‌بیمه‌های شما، ما در شرکت بیمه پارسیان با توان سرمایه‌گذاری بالا و به کارگیری کارشناسان مجرب در این امر شما را در حداقل ۸۵% منافع مازاد بر سود تضمینی حاصل از سرمایه‌گذاریهای انجام شده سهیم می‌کنیم.

 

سپرده گذاری در بانک یکی از روش های آشنا برای اکثر مردم است، اما هنوز خیلی ها باورشان نمی شود که خرید بیمه هم نوعی از سرمایه گذاری و پس انداز پول است. روشی که بر اساس نظر کارشناسان در صورتی که با آگاهی اتنخاب شود، در پاره ای مواقع از سپرده گذاری در بانک به صرفه تر و مناسب تر است. جالب است بدانید در طی سالهای گذشته شرکت های بیمه در پایان سال های مالی و با بررسی صورتهای مالی خود بین ۱۸ تا ۲۵ درصد به سپرده گذاران خود سود قطعی پرداخت کرده اند .

 

سپرده گذاری در بانک یا خرید بیمه عمر؟

گرایش به پس انداز نتیجه آینده نگری و مطمئن نبودن از تداوم درآمد و با ارزش پایه فعلی است البته خیلی ها هستند که به پس انداز کردن یا بهتر بگوییم ساختن پول از پول به عنوان یک شغل و یا حتی سرگرمی نگاه می کنند که این عده مخاطب ما نیستند. روی سخن ما با اقشار متوسط با پس انداز های معمولی است.

قبل از اینکه یکی از این دو روش را انتخاب کنید، باید با خودتان صادق باشید. آیا تصمیم گرفته اید که پول تان را پس انداز کنید یا اینکه می خواهید یک پولی گوشه و کناری دم دست باشد که موقع لزوم از آن استفاده کنید. اگر خیال دوم را در سر دارید، همین الان به بانک بروید و یک سپرده کوتاه مدت باز کنید اما اگر برنامه مدونی برای پس انداز دارید، بهتر است کمی با تامل تر دست به انتخاب بزنید.

 

 

یک روش برای کسانی که وسوسه پول خرج کردن دارند

خیلی از ما تا به حال بارها تصمیم گرفته ایم که فکری به حال پس انداز بخشی از درآمدمان بکنیم اما سر بزنگاه بی خیال شده ایم و همان مقدار پولی را هم که کنار گذاشته بودیم، خرج کردیم. در مورد بسیاری از آدم ها همیشه باید یک فشار خارجی برای کاستن از هزینه های مصرفی غیر ضروری و ادامه پس انداز وجود داشته باشد و گرنه وسط کار همه برنامه ها را به هم می زند و روند پس انداز را مختل می کند. اگر شما هم جزو این دسته از آدم ها هستید، خوب است بدانید در بیمه عمر چنین خاصیتی وجود دارد. یعنی وقتی شروع کردید، ناچار هستید ادامه بدهید.

شکی نیست پس انداز کننده علاقه مند است که پس اندازهایش در جایی مطمئن باشد. سپرده گذاری در بانک و خرید بیمه عمر از این حیث تقریبا وضعیت مشابهی دارند البته برخی تجربیات تاریخی از جمله بحران مالی سال ۱۹۴۸ میلادی در آمریکا نشان داده است که در دوران بحرانی حتی بعضی بانک ها ورشکست شده اند ولی شرکت های بیمه عمر، قدرت مالی خود را حفظ کرده اند.

شاید سود کنید، شاید هم ضرر

یکی از مهم ترین تفاوت هایی که بین سپرده گذاری در بانک ها و خرید بیمه عمر به عنوان یکی از راه های پس انداز وجود دارد، متغیر و ثابت بودن نرخ سود پرداختی است. در سپرده گذاری بانک، نرخ بهره متناسب با شرایط تغییر می کند اما در مورد بیمه عمر نرخ بهره تا آخر با یک ریتم مشخص ادامه می یابد. این ویژگی مانند تیغ دو لبه عمل می کند. در زمان هایی که شرایط به گونه ای است که نرخ بهره افزایش می یابد، سپرده گذاران بانکی می توانند خوشحال باشند اما در حالت عکس، خریداران بیمه عمر می توانند به انتخاب شان افتخار کنند. به طور کلی مدت زمانی که برای پس انداز در نظر گرفته اید و میزان سرمایه در این مورد تاثیر دارد. اگر می خواهید از یک سرمایه کم به یک پس انداز خوب برسید، در مقایسه این ویژگی بیمه عمر مناسب تر است.

خیال طلبکاران تان را راحت کنید

یک تفاوت مهم دیگر در حق برداشت طلبکاران است. در صورتی که پس انداز کننده دارای یک سپرده در بانک باشد طلبکاران او در صورت از کار افتادگی و بروز دیگر مشکلات می توانند طبق قانون از محل سپرده های بانکی، طلب شان را وصول کنند. در بیمه عمر چنین برداشتی امکان پذیر نیست.

اگر از کار افتادید؟

در همین زمینه، یک تفاوت مهم دیگر وجود دارد. بانک ها تا زمانی که روند پس انداز ادامه دارد یا سرمایه را در اختیار دارند، به آن سود پرداخت می کنند و در صورت از کارافتادگی کلی پس اندازکننده و کاهش درآمد او روند پس انداز کردن متوقف می شود اما بیمه عمر از آنجایی که علاوه بر پس انداز و سرمایه گذاری جنبه پوشش دهی ریسک هم دارد در صورت از کارافتادگی دائم و کلی، بیمه شده از پرداخت حق بیمه معاف می شود و شرکت بیمه به ایفای تعهدات مندرج در بیمه نامه الزام دارد.

کارشناسان حوزه پولی و مالی با در نظر گرفتن هشت شاخص اقتصادی سپرده گذاری در بانک ها را با خرید بیمه عمر مقایسه کرده اند حاصل این مقایسه نمره ۶۸ از ۸۰ برای بیمه عمر و ۳۴ از ۸۰ برای سپرده گذاری در بانک است.

کدام سپرده؟

در مورد سپرده گذاری در بانک چهار انتخاب بیشتر ندارید کوتاه مدت، یکساله، بلندمدت، سپرده های ویژه هر چقدر میزان پولی که می خواهید سپرده گذاری کنید بیشتر باشد بهتر است مدت زمان سپرده گذاری هم بیشتر باشد در غیر این صورت از نظر اقتصادی به صرفه نیست.

در حال حاضر در دنیا اکثر مردم کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه ، بیمه عمر استفاده کرده و از مزایای آن   بهره مند می‌شوند اما با توجه به بالا بودن نرخ سود بانک ها در کشور ما ، درصد خیلی کمی از مردم با این نوع بیمه آشنایی دارند و از مزایای آن استفاده می‌کنند . به همین منظور به تعریف این بیمه و مزایای آن پرداختیم.

در حال حاضر با کاهش نرخ سود بانک ها و با توجه به مزایای متعدد بیمه های عمر بیشترین بازده سرمایه گذاری در بیمه های عمر است .

بیمه عمر نوعی از بیمه است که شما می‌توانید با پرداخت مبلغی بصورت ماهیانه، سه ماه ، شش ماهه ، سالیانه و یا یکجا و مدت انتظاری ( بیش از ۵ سال ) علاوه بر دریافت سرمایه‌ای قابل توجه بعنوان اصل و سود از امتیازات زیادی برخوردار شوید.

مزایای بیمه عمر

از مزایای بیمه عمر می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱-«دریافت سرمایه ای قابل توجه در پایان مدت انتظار که متناسب است با میزان پرداختی شما ، سن ، شغل ، سوابق پزشکی خانواده و میزان سرمایه درخواستی برای فوت »،

۲-« دریافت مستمری » که شما میتوانید بجای دریافت سرمایه فوق، درخواست مستمری بصورت مادام العمر یا با تعیین مدت زمان دلخواهتان شوید. در صورت فوت ناگهانی شخص ، پرداخت مستمری تا ۱۰ سال اول بعد از پایان قرارداد به وراث امکان پذیراست.

۳-پرداخت وام بدون ضامن و معرف و مقررات دست و پاگیر ، در پایان سالهای دوم ، چهارم ، ششم و … با بازپرداخت سه ماهه ، شش ماهه ، یک ساله ، دو و سه ساله با انتخاب شما از دیگر مزایای این بیمه نامه است.

۴- همچنین پرداخت هزینه های امراض خاص نظیر سکته های قلبی و مغزی ، پیوند اعضا ، انواع سرطان ، جراحی عروق کرونر ، فلج اطفال ، التهاب مغزی کودکان و … توسط این بیمه نامه انجام می‌شود

 • امکان پرداخت حق بیمه بصورت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و یا یکجا با انتخاب بیمه‌گر انجام پذیر است و پرداخت‌ها میتواند بصورت الکترونیک ( کارت خوان ، دستگاه خودپرداز ، اینترنت ) کشور صورت پذیرد.
 • از دیگر مزایای این بیمه نامه آن است که امکان تغییر حق بیمه انتخابی در هر زمان وجود دارد و در صورت خرید پوشش نقص عضو و در صورت بروز از پرداخت مابقی حق بیمه معاف خواهید شد و همچنین در صورت فوت عادی علاوه بر اصل و سود مبلغ سرمایه فوت نیز به وراث انتخابی شما پرداخت خواهد شد.
 • براساس قانون بیمه عمر، در صورت فوت در اثر حادثه علاوه بر اصل و سود مبلغ سرمایه تا ۳ برابر به وراث انتخابی شما پرداخت خواهد شد .
 • در صورت پشیمانی از ادامه قرارداد ، هر زمان قادر به فسخ و دریافت مبلغ بازخریدی مندرج در بیمه نامه شوید و یا امتیازات خود را به شخص دیگری منتقل و واگذار کنید.

 

بهترین و ارزانترین بیمه عمر و سرمایه گذاری

تامین نیاز های آینده همواره یکی از دغدغه های اصلی ما است .

 • می خواهم وقتی بازنشست شدم ، یک دفتر کار بخرم و برای خودم کار کنم .
 • دلم می خواهد برای تولد ۲۵ سالگی دخترم یک خانه به او هدیه بدهم .
 • می توانم ماهیانه بخشی از درآمدم را ذخیره کنم ، ولی نمی دانم بهترین روش سرمایه گذاری کدام است .
 • دلم می خواهد وقتی پسرم بزرگ شد ، برای ادامه تحصیل اورا به خارج بفرستم و از حالا باید برای این کار پول ذخیره کنم .
 • به عنوان یک کافرما دوست دارم هزینه سنوات کارکنان را برایشان سرمایه گذاری کنم ، تا هر وقت نیازی داشتند بتوانند از سرمایه خودشان استفاده کنند . این موضوع می تواند یکی از موضوعات رفاهی و انگیزشی قابل پرداخت به کارکنان باشد .
 • دوست دارم وقتی بازنشست شدم ویلا بخرم ، به سفر بروم اما نمی دانم برای آن دوران به چه روشی پس انداز کنم .

 

بهترین و ارزانترین بیمه عمر را از ما بخواهید .

www.easybime.ir

آسان بیمه شوید ، آسان خسارت بگیرید.

ما در easybime.ir به شما ارزانترین بیمه عمر را با بهترین پوشش ها و تعهدات ارایه خواهیم داد .